Return to تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

میکس بد، آب دمین،mixed bed

میکس بد ( تولید آب دمین )

Mixed bed

شرکت پارسیان آب، با دارا بودن متخصصین مجرب، آماده ارائه خدمات زیر می باشد.

تامین آب دمین و تهیه آب با هدایت الکتریکی نزدیک به صفر از خدمات اصلی می باشد.

در این روش، آب بعد از عبور از سیستم اسمز معکوس و حذف اکثر املاح آن، برای خالص سازی وارد ستون میکس بد می گردد.

آب با عبور از بین بستر ستون ميكس بد ، با ﺣﺬف ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻫﺎ و آﻧﻴﻮن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب،املاح خود را از دست می دهد.

این امر ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از رزﻳﻦﻫﺎی ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ و آﻧﻴﻮﻧﻲ انجام می پذیرد.

پس از خروج املاح ، آب حاصل به آبی با خلوص بسیار بالا تبدیل می‌گردد.

آب خروجی از این سیستم دارای هدایت الکتریکی در حد صفر میکروزیمنس می باشد.

با توجه به اینکه بیشتر املاح توسط اسمز معکوس گرفته می شود ، در نتیجه بستر ستون میکس بد دیر اشباع مي گردد.

این امر منجر به کاهش بسیار مناسب هزینه نگهداری ستون میکس بد مي گردد.

اﺣﻴﺎی ستون ﻫﺎی ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ و ستون های آﻧﻴﻮﻧﻲ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

درﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رزﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ازﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺳﭙﺲ رزﻳﻦﻫﺎ اﺣﻴﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ دو رزﻳﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ و رزین آﻧﻴﻮﻧﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺬف ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻫﺎ و آﻧﻴﻮن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از رزﻳﻦﻫﺎی ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ و آﻧﻴﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم می گیرد.

تلفن های تماس:

34705887 026

09356058552

آدرس ایمیل:

parsianab.wtp@gmail.com

کلمات مرتبط:

آب دمین,آب دمین چیست,قیمت فیلر میکس بد,میکس بد کرج,میکس بدتهران,آب دمین اهواز,آّ دمین داروسازی,میکس بد دارو سازی,آب مقطر,آب دمین کیش,آب دمین بندر عباس,آب دمین بوشهر ,میکس بد چیست,شست و شوی میکس بد,احیای میکس بد,فیلتر های میکس بد,فیلتر آب دمین,میکس بد قشم,میکس بد چابهار,